Wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego AlchemiaSmaków.pl;
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem AlchemiaSmaków.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa Tymbark 655, 34-650 Tymbark, NIP: 7272367511, Regon 100933160 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II. Postanowienia ogólne
 • 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.AlchemiaSmaków.pl.
 • 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2.3. Sklep internetowy, działający pod AlchemiaSmaków.pl, prowadzony jest przez Tea&Me Olga Mroczek-Kkurzawa Tymbark 655, 34-650 Tymbark, NIP: 6443221157, Regon 383836055
 • 2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a
 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 • 2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
 2. Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
 3. Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.
 • 2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • 2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • 2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu AlchemiaSmaków.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • 2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 • 3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 • 3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 • 3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • 3.4. Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa, może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Alchemia Smaków Olga Mroczek-Kurzawa za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Alchemia Smaków Olga Mroczek-Kurzawa,
 • 3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa,
 • 3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • 3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 • 4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową AlchemiaSmaków.pl, dokonać wyboru towarów oraz ich ilości (wyrażonej, w zależności od rodzaju towaru w sztukach lub gramach), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • 4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • 4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • 4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. informacji o punktach za zakupy, które można zamienić na rabat od zakupów (dotyczy tylko zarejestrowanych klientów) za pomocą przycisku ‘AKTYWUJ”.
 • 4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 • 4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • 4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Alchemia Smaków – Nowe zamówienie nr:…", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia z nadanym mu numerem.
 • 4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 • 4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
V. Dostawa
 • 5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera Inpost lub Paczkomatów Inpost. Koszty dostawy dostępne są na stronie Dostawa i Płatności pod adresem: https://alchemiasmakow.pl/dostawa-pm-16.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 • 5.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 • 5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu AlchemiaSmaków.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.
VI. Ceny i metody płatności
 • 6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 • 6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
 1. przelewem na wybrany prze siebie numer konta bankowego: PKO BP 12 1020 3453 0000 8102 0296 9483
 2. przelewem za pośrednictwem szybkich płatności onlie: Transferuj.pl
 3. w przypadku przesyłek pobraniowych Klient może uiścić opłatę kurierowi, listonoszowi lub bezpośrednio w urzędzie pocztowym.
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 • 7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa podany w niniejszym Regulaminie, lub drogą mailową.
 • 7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 • 7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa Tymbark 655 34-650 Tymbark
 • 7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • 7.5. Koszt zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
 • 8.1. Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • 8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@alchemiasmakow.pl. Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa, zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie 24h od wpłynięcia jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni.
 • 8.3. Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa, nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 • 9.1. Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa, podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • 9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 • 9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa Tymbark 655 34-650 Tymbark oraz mailowo na adres sklep@alchemiasmakow.pl.
 • 9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • 9.5. Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
X. Postanowienia końcowe
 • 10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • 10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Tea&Me Olga Mroczek-Kurzawa.
 • 10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Copyright © Alchemia Smaków - Wszelkie prawa zastrzeżone / Realizacja: Cyber-SHOP.dev
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu